Revoke Sub-User's Access Key

revoke access key ที่ไม่ต้องการ เพื่อไม่ให้สามารถเข้าใช้งานด้วย access key ชุดเดิมได้อีก

Prerequisite

Instructions

1. เข้าสู่ Project

กดเลือก project จากหน้า Projects Management เพื่อเข้าสู่หน้า Project Detail

2. เข้าหน้า Object Storage - Sub-User

เลือก menu Sub-Users ภายใต้ กลุ่มของ OBJECT STORAGE เพื่อเข้าหน้า sub-users

3. Revoke Sub-User's Access Key

click dropdown access key ของ sub-user ที่ต้องการ และ click ปุ่ม REVOKE ที่ access key ที่ต้องการ revoke

และในหน้า Revoke Access Key ให้ click ที่ปุ่ม REVOKE เพื่อยืนยัน

เท่านี้ access key ดังกล่าวก็จะถูก revoke และไม่สามารถใช้งานได้อีก

Last updated