การสร้าง Presigned URL สำหรับการใช้งานชั่วคราว

การสร้าง Presigned URL สำหรับการใช้งานแบบชั่วคราวผ่าน URL

โดยข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

  • ชื่อ Bucket

  • ชื่อ Objects ที่ต้องการสร้าง presigned url

  • ระยะเวลาที่ต้องการให้สามารถใช้งานผ่าน presign url โดยจะอยู่ในรูปแบบของ epoch

s3cmd signurl s3://BUCKET/OBJECT <expiry_epoch|+expiry_offset>

ตัวอย่างการสร้าง signurl โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน

s3cmd signurl s3://s3cmd-buckets/hello-wold.txt $(echo "`date +%s` + 3600 * 24 * 7" | bc)

Last updated