Accepting a Tranferred Volume

Prerequisite

Instructions

1. Accept Volume Transfer

ที่หน้า Volumes คลิกที่ปุ่ม 'Accept Volume Transfer' เพื่อเปิดหน้าต่าง

2. กรอกข้อมูลเพื่อรับ Volume

Transfer ID : ได้รับจากผู้ส่ง

Authentication Key : ได้รับจากผู้ส่ง

3. ยืนยันการ Accept Transfer Volume

Volume ที่ถูกส่งมาจะแสดงสถานะเป็น Creating เมื่อสถานะกลายเป็น Healthy จึงจะสามารถใช้งานได้ช้งานได้

Last updated