Upload Files to a Bucket

เมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อ s3 object storage ได้สำเร็จแล้ว และคุณสามารถสร้าง bucket ของตัวเองได้แล้ว สามารถใช้งาน upload / download file ได้ดังนี้

Prerequisite

Instructions

Upload file /Download file.

1. เลือก bucket ที่ต้องการ

ดับเบิ้ลคลิกชื่อ bucket ที่ต้องการ upload หรือ download file

2. Upload file / Download file

สามารถลากไฟล์ที่ต้องการ upload ใส่ interface ของ Cyberduct หรือใช้การ copy/paste ก็ได้

ระบบจะแสดงหน้าต่าง transfers ตามในรูปด้านล่าง

Last updated