การ set ACL สำหรับการเปิดใช้งาน Objects แบบ public

การตั้ง ACL ให้ objects สำหรับต้องการใช้งานแบบ public

ใช้คำสั่ง s3cmd setacl แล้วใส่ flag --acl-public โดยข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

  • ชื่อ Bucket ( BUCKET )

  • ชื่อ Object ที่ต้องการให้ใช้งานแบบ public ( OBJECT )

s3cmd setacl s3://BUCKET[/OBJECT] --acl-public

ทดสอบด้วยการ curl จะสามารถเรียกดูข้อมูลภายใน Object นั้นได้

หาต้องการปิดการใช้งานแบบ public ให้ใส่ flag --acl-private

s3cmd setacl s3://BUCKET[/OBJECT] --acl-private

ทดสอบด้วยการ curl จะต้องไม่สารมารถเรียกดูข้อมูลได้เนื่องจาก AccessDenied

Last updated