v4.15.6

released at 1/4/2024

Updates

Load Balancer

  • ปรับปรุงระบบคิดเงิน load balancer

Billing & Wallet

  • เพิ่มข้อมูล usage ระบุปริมาณการใช้งาน resource และ periad ระบุช่วงเวลาที่ใช้งานในไฟล์ export .csv ของหน้าต่าง cycle billing detail

Platform

  • ปรับปรุงระบบความปลอดภัยภายใน NCS ส่วนของ cloud resource

Bugs Fixed

Billing & Wallet

  • แก้ไขปัญหาที่ Object Storage bucket แสดง size ไม่ถูกต้องในหน้าต่าง cycle billing detail

Instance

  • แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถ start instance ได้ ในบางกรณี

Last updated