Topup a Project Wallet

Prerequisite

Instructions

1. เข้าสู่ Project

กดเลือก project จากหน้า projects management เพื่อเข้าสู่หน้า project detail

2. เข้าสู่หน้า Billing & Wallet

กดเข้าหน้า "Billing & Wallet" ที่ sidebar

3. เข้าสู่หน้า Nipa Payment

เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้า wallet และกดปุ่ม "Pay"

4. เลือก Payment Method

เลือก payment method ในหน้า Nipa Payment

5. ชำระเงินเสร็จสิ้น

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะพากลับมาที่ Nipa Cloud Space และยอดเงินใน wallet จะถูกเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่ชำระไป (หักด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมของแต่ละวิธีการชำระเงิน)

Last updated