v4.1.1

released at 11/8/2022 (Hot Fixed)

Bugs Fixed

Object Storage

  • แก้ไขที่ sub-user มี access เป็นแค่ viewer ทำให้ไม่สามารถ put object เข้า bucket ได้ *โดย sub-user ที่ถูกสร้างไว้ก่อน release นี้ จะไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลบ sub-user ดังกล่าว และสร้างใหม่เท่านั้น

  • แก้ไขให้ใช้ protocol HTTPS ในการ access เข้า bucket แทนการใช้ protocol HTTP

Last updated