Network and Security

เพิ่มความปลอดภัยของ Network บน Cloud ให้คุณ ซึ่งแยก Subnetworks ของผู้ใช้หลายคนและป้องกันการสื่อสารข้าม Virtual networks ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน VPC Network ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Virtual networks ของตนเองได้อย่างเต็มที่

Last updated