v4.1.8

released at 29/9/2022

Bugs Fixed

Projects Management

  • แก้ไขให้สามารถ reqest และ cancel request change project type ได้ตามปกติ

  • แก้ไขให้สามารถ invite member ได้ในขั้นตอนการสร้าง project

Updates

Projects Managements

  • เพิ่มตัวเลือกให้สามารถสร้าง default network และ default security groups ได้ ในขั้นตอนการสร้าง project

  • เพิ่มการแจ้งเตือนชื่อ project ซ้ำ ก่อนที่จะสั่งสร้าง project

  • เพิ่มให้ input country code รองรับประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทย

Last updated